متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک ، علوم روحی و ماورایی

متافیزیک و علوم ماورایی

متافیزیک ، علوم ماورایی ، علوم روحی ، چاکراها ، چشم سوم ، علوم غریبه ، روح شناسی ، برونفکنی روحی ، درمان های ماورایی

کلمات کلیدی

متافیزیک - مدیوم -مصطفی نظری - روهان - آموزش متافیزیک

متافیزیک

متافیزیک - ماورا- مصطفی نظری-آموزش متافیزیک

آموزش متافیزیک

انرژی درمانی چاکرا عرفان متا erfanmeta.blog.ir

متافیزیک درخت زندگی ماورا آموزش متافیزیک استاد نظری

آموزش متافیزیک - آموزش ماوراء-استاد مصطفی نظری

مصطفی نظری

دارما کارما متافیزیک مصطفی نظری عرفان متا آموزش متافیزیک

کندالینی متافیزیک استاد نظری آموزش متافیزیک

هیپنوتیزم هیپوآنالیز متافیزیک ماورا استاد نظری

علم اعداد متافیزیک استاد نظری عرفان متا آموزش ماورا متافیزیک

فرشتگلن ارتباط با فرشتگان آموزش ارتباط با فرشتگان مصطفی روهان نظری

متافیزیک پیشگویی آموزش متافیزیک عرفان متا مصطفی روهان نظری

ضمیر ناخودآگاه

برونفکنی آموزش برونفکنی مصطفی نظری عرفان متا روهان

ماورا مصطفی نظری آموزش ماورا متافیزیک علوم غریبه استاد نظری روهان

چشم سوم چشم جهان بین متافیزیک مصطفی نظری

مصطفی روهان نظری

چشم سوم - آموزش باز کردن چشم سوم - متافیزیک- استاد نظری -

کانال های انرژی

انرژی کاینات

انرژی حیاتی

علوم روحی و موفقیت

جن شناسی

جن متافیزیک استاد نظری غرفان متا

مصطفی نظری متافیزیک پرانا

نزدیک مرگ مرگ مصطفی نظری استاد نظری عرفان متا علوم ماورایی آموزش ماورا

متافیزیک هارا نظری اموزش ماورا عرفان متا

@erfanmeta

نویسندگان

کندالینی و بیداری آن

 سیستم های انرژی ناآشکار موجود در بدن چه هستند؟

جهان به واسطه ی حضور خدا برقرار است با توجه به روش کندالینی، انرژی خداوند که در حال حاضر در جهان استفاده میشود بطور مثال ، خلق ، حفظ و تخریب آگاهی الهی (چایتانیا Chaitanya ) است با توجه به یک فرد، این آگاهی الهی که بعنوان چتانا chetana شناخته شده همان بخشی از انرژی خدا است که برای عملکرد های انسان مورد نیاز است.

این چتانا بسته به وضعیت فعالیت آن ، دو نوع متفاوت دارد.

 • چتانا فعال – همچنین به عنوان انرژی حیاتی پرانا – شاکتی شناخته شده است انرژی حیاتی ، سبب دادن  انرژی به بدن آشکار (استولادها sthuladeha) ، ذهن مانودها manodeha ) ، خرد کاراندها karandeha ) ، و نفس ناآشکار

(ماهاکاراندها mahakarandeha ) می شوداز طریق کانالهای انرژی ناآشکار معروف به نادیس nadis یا نادی ها توزیع میشوداین کانال ها انرژی رادر سراسر بدن گسترده و سبب تامین انرژی سلول ها ، اعصاب ، شریان ها ، غدد لنفاوی و غیره میشوند


انسان از چه اجزایی ساخته شده است ؟


 • چتانا غیر فعال – که کندالینی شناخته شده است این کندالینی به طور نهفته در شخص باقی میماند تا زمانیکه به روشی که در زیر گفته میشود بیدار شود.

در نمودار زیر توزیع کل انرژی ناآشکار برای انرژی حیاتی و کندالینی یا کوندالینی جهت رشد معنوی را نشان میدهد. کندالینی برای چه استفاده میشود ؟

کندالینی یا چتانا غیر فعال در درجه اول برای رشد معنوی استفاده می شود. آن برای استفاده فعالیت های بدنی روزمره مورد استفاده قرار نمی گیرد و دخالتی هم در آن ها ندارد.

 چگونه کندالینی فعال میشود؟

بیداری کندالینی یا کوندالینی از طریق تمرین معنوی و یا انتقال انرژی معنوی اتفاق می افتد.


  بیداری کوندالینی از طریق تمرین معنوی


این شامل تمریناتی است که تحت تقسیم بندی روش های معنوی عمومی به سوی خداوند است مانند روش عمل ( کارمایوگاKarmayoga، روش سرسپردگی باکتی یوگا Bhaktiyoga ) ، روش ریاضت هاتایوگا Hathayoga )، و روش فضل استاد معنوی گوروکروپیایوگا Gurukrupayoga ) . 

روش تمرینات ریاضت شامل تجرد، تمرینات تنفسی

پرانایاماpranayam ) و تمرینات یوگا و سایر تمرینات معنوی است.

بعضی از مردم سعی به بیداری اجبار کوندالینی از روش ریاضت می کنندبا این حال ، این می تواند به اثرات مخربی منجر شودبرخی حتی ممکن است دیوانه بشوند.


انتقال انرژی


شاکتی پات یوگا Shaktipatyoga یا شاکتی پاتShaktipat اشاره به اعطای انرژی معنوی ماورایی درمانی  از یک فرد به فرد دیگر یعنی به طور عمده یک استاد معنوی تکامل یافته به شاگرد او شاکتی پات میتوان با یک کلمه مقدس و یا مانترا mantra یا یک نگاه ، فکر یا لمس – آخرین معمولا به چاکرا وسط ابرو یا آجنا  چاکرا آدنیا – Adnya chakra) گیرنده انتقال یابداین عمل ، فیض استاد معنوی به شاگرد شایسته خود میباشداین انتقال انرژی خود می توانند آغازگر بیداری کوندالینی باشد.

پس از آن بیداری ، میزان رشد کوندالینی یا کندالینی بستگی به تلاش های مداوم و روز افزون فرد جهت انجام تمرینات است .


روش پیشنهادی برای بیداری و کانالیزه کوندالینی- کندالینی

روش تمرینات  هر چه باشد، زمانیکه رشد ماورایی وجود دارد ، کوندالینی یا کندالینی بیدار میشود و  بالا میرود استاد معنوی ناآشکارهمراه با استاد اصلی ماورا  آموزش اصول خداوندی خودبخود به بیدار کندالینی کمک میکند

به کار گرفتن تلاش های شخص در جهت تمرین معنوی منظم مانند کار و تلاش سخت وسپس گرفتن نتیجه آن در جهت اقبال نیک است .

بیداری کوندالینی با انتقال مستقیم از انرژی نظیر متولد شدن بیلیونر که پدر ، پسر را با ثروت خود تامین میکند.

از میان این دو حالت ، کسب ثروت ثروت معنوی از طریق تلاش که همیشه پایدار و یک گزینه مطمئن برای رشد آینده است .


  نکات کلیدی کوندالینی

درست به همان ترتیب که قلب مرکز اندام اصلی سیستم گردش خون و مغز در سیستم اعصاب است ، به همین ترتیب سیستم انرژی ناآشکار نیز مراکز چاکراها ، کانال ها و مجراهای متعددی دارد.

در آنجا 72000 کانال ناآشکار وجود دارد از میان این کانال ها ، سه کانال ناآشکار اصلی عبارتند از:

 • سوشومنانادی ، که کانال مرکزی است که از پایه نخاغ تا بالای سر امتداد می یابد،
 • پینگالانادی یا سوریانادیکانال خورشید ، که کانالی است که در سمت راست سوشومنانادی قرار دارد ، و
 • ایدانادی یا چاندرا نادی کانال ماه که کانالی است که در سمت چپ سوشومنانادی قرار دارد.

انرژی حیاتی در بدن از طریق کانال خورشید و کانال ماه و سایر کانال کوچکتر انتقال می یابد جریان انرژی حیاتی مانند کانال خورشید و ماه جابجا می شود.

کوندالینی یا کندالینی انرژی معنوی است و عموما” به صورت نهفته است ، برای متوسط مردم بصورت مارپیچی در پایه سوشومنانادی قرار دارداز طریق تمرین معنوی شروع به بالا آمدن از پایه نخاع و از کانال سوشومنانادی تا بالای سر میرسد در این مسیر کوندالینی ، هر یک از چاکراهای سر راه را بیدار میکند.

همچنان که کوندالینی از کانال هر چاکرا در سوشومنانادی عبور میکند، یک دریچه ناآشکار وجود دارد که باید توسط کوندالینی در ورود به هرچاکرا کنار زده شود تامسیر سفر به سمت بالا ادامه یابد، وقتی که این انرژی با فشار به دیواره ها به حرکت خود به بالا ادامه میدهد، همانطور که هل دادن از طریق دیوار ادامه دارد گاهی اوقات به افزایش میزان انرژی معنوی ازکانال سوشومنانادی در آن چاکرا رخ میدهداین انرژی افزایش یافته در آن نقطه ممکن است گاهی از کانال مجراهای ناآشکار اطرافش جاری شده و تبدیل به انرژی حیاتی پرانا – شاکتی شودبرای این دوره از زمان ، فرد ممکن است یک فعالیت افزایش یافته مرتبط با آن منطقه را تجربه کنندبعنوان مثال افزایش انرژی حیاتی اطراف ناحیه چاکرا خاجی چاکرا دوم  میتواند سبب افزایش میل جنسی شود.

 کوندالینی بدون در نظر گرفتن روشی، از طریق تمرین معنوی و تمرینات ماورایی افزایش می یابد


با توجه به مقاله سال 1985 توسط دیوید تی. ایستمن در مجله یوگا، برخی از علائم و نشانه های شایع کوندالینی بیدار عبارتند از:

 •  پرشهای غیر ارادی ، لرزش یا تکان دادن
 • حرارت شدید ، بویژه زمانیکه انرژی از کانال چاکراها عبور میکند.
 •  صداها یا تصاویر مرتبط با یک چاکرا بخصوص
 •  تجربه شدید ی از لذت
 •  پاکسازی احساسی که در آن احساسا ت خاصی برای مدت کوتاه غالب می شوند .

عطف به : کوندالینی ، ویکی پدیا ، سپتامبر 2010

برگرفته از: spiritualresearchfoundation

آموزش کاربردی هیپنوتیزم ومتافیزیک و علوم ماورایی و علوم غریبه 

 • مصطفی نظری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی